Algemene Voorwaarden van Kunstafdeling.nl.

1.0 Definities
Kunstafdeling is een online community, waar beeldend kunstenaars gratis zelf een site kunnen maken.

1.1 Voorwaarden voor de serviceverlening:
De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden.

1.2 Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:

 • Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk is.
 • Materiaal dat door Kunstafdeling.nl wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
 • Pornografie.
 • Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.

1.3 Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:

 • Pirated software
 • Hacker programma’s of archieven
 • Warez sites
 • MP3

1.4 Gebruiksregels:

 • Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen.
 • Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.
 • Sub Hosting

1.5 Traffic (dataverkeer) regels:
Voor alle accounts hanteren wij een Fair use policy.

1.6 Toegang:
Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen beschikbaar voor personen direct verbonden met het account.

1.7 Aansprakelijkheid:
Kunstafdeling.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van Kunstafdeling.nl of een bedrijf dat door Kunstafdeling.nl is ingeschakeld. Kunstafdeling.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van Kunstafdeling.nl. Kunstafdeling.nl is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is Kunstafdeling.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

1.8 dagen niet goed geld terug garantie:
Een extrapakket kan worden geannuleerd binnen 30 dagen na activering daarvan. Na deze 30 dagen geldt de opzegtermijn, zoals in punt 2.0 aangegeven is. Deze regel is niet van toepassing op pakketten met een eigen domeinnaam, omdat deze op maat worden aangemaakt.

1.9 Weigering en maatregelen:

 • Wij hebben het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.
 • Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden.
 • Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beĆ«indigd.
 • Wij behouden ons het recht voor om nadere regels te stellen voor het gebruik van onze services.

2.0 E-mail en nieuwsbrieven
Kunstafdeling.nl behoudt zich het recht om email te versturen naar aangesloten kunstenaars, zoals nieuwsbrieven en servicemededelingen. Voor een nieuwsbrief kan men zich te allen tijde uitschrijven, voor een servicemededeling niet.

Op al onze overeenkomsten zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen.

Kunstafdeling.nl houdt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.